Vår historia

Föreningen Fryst och Kyld Mat startade den 1 januari 2014, men har sitt ursprung i Djupfrysningsbyrån som startade första halvan av femtio-talet för att informera konsumenter om djupfrysts fördelar.

Djupfrysningsbyrån blev efterhand mer en intresseorganisation för företagen som arbetade med djupfryst och då mer en organisation för att lösa problem mellan olika aktörer i värdekedjan.

Vid en analys av Djupfrysningsbyråns arbete blev det tydligt att vi redan till viss del hanterar intressefrågor som rör kyld mat vid sidan av vårt dåvaranade fokus på fryst. Vi insåg också att många frågor förenar kylt och fryst. Allt fler företag arbetar dessutom med både kylda och frysta livsmedel.

Därför tog vi ett beslutat att ta ett helhetsgrepp kring frågor som gäller alla typer av kylda och frysta produkter ur ett svinn och matsäkerhetsperspektiv och då framträder den gemensamma nämnaren som en obruten frys- och kylkedja.

Vi konstaterade också att en bransch-/intresseorganisation måste vara minst lika dynamisk som medlemsföretagen och följa deras utveckling och behov. Och det är inte första gången byrån ömsar skinn. När Djupfrysningsbyrån bildades på 1950-talet utbildade byrån butiksanställda och konsumenter hur man hanterar djupfryst och informerade om fördelarna med frysta livsmedel. De senaste 10 åren har fokus i större utsträckning legat på utbildning och frågor riktade till branschen, bland annat för att informera hur man uppnår en obruten kyl- och fryskedja i branschens alla led och hur man hanterar kylda och frysta livsmedel på bästa sätt. Och sedan 1 januari 2014 har vi alltså ett bredare fokus.