Vad vi jobbar med

Föreningen Fryst och Kyld Mat skall
- vara mötesplats för idé- och kompetensutveckling
- vara ett kontaktskapande forum och föra dialog med myndigheter, FoU mfl
- delta i lagstiftningsfrågor
- medverka i policyfrågor inom områden som till exempel rör kvalitet, miljö eller säkerhet
- informera och utbilda om frågor som rör djupfryst och kylt
- ta fram årsstatistik och göra marknadsanalyser